regulamin

REGULAMIN LASER FACTORY

 • § 1

  Osoby przebywające na terenie Laser Factory zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem i stosowania zasad w nim zawartych oraz przestrzegania poleceń pracowników Laser Factory (Obsługa).

 • § 2

  Osoby przebywające na terenie Laser Factory zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób przebywających na terenie obiektu.

 • § 3

  Osoby przebywające na terenie Laser Factory zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.

 • § 4

  Na terenie Laser Facrory dozwolona jest wyłącznie konsumpcja artykułów w nim zakupionych. Obsługa może jednak w szczególnych wypadkach zezwolić na odstąpienie od tej zasady.

 • § 5

  Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Laser Factory

 • §6

  Na terenie Laser Factory obowiązuje zakaz palenia. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie napojów alkoholowych, oraz jakichkolwiek środków odurzających. Zasada ta nie dotyczy napojów alkoholowych zakupionych w Laser Factory

   
 • § 7

  Elektroniczny Paintball jest nowoczesną formą rozrywki w której każdy uczestnik zostaje wyposażony w kamizelkę wraz z pistoletem. Uczestnicy rywalizują na specjalnie przygotowanej arenie w stylu gier komputerowych. 

 • § 8

  Regulamin stanowi zespół zasad gwarantujących dobrą i bezpieczną zabawę na terenie Laser Factory

 • § 9

  Uczestnictwo w grze możliwe jest w godzinach otwarcia Laser Factory po uiszczeniu opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 • § 10

  W grze mogą brać udział wyłącznie osoby powyżej 7 roku życia.

 • § 11

  Warunkiem uczestnictwa w grze jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu.

 • §12

  Warunkiem uczestnictwa w grze jest zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja. Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 • §13

  Uczestnictwo w grze osób małoletnich (tj. poniżej 18 roku życia) jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

 • § 14

  W przypadku grupy osób małoletnich biorących udział w grze (Grupa) odpowiednią zgodę, powinna wyrazić osoba, której opieka nad małoletnimi została powierzona przez ich przedstawicieli ustawowych (Opiekun).

 • § 15

  Obsługa ma prawo zażądać od Klienta okazania dowodu tożsamości, w sytuacji gdy poweźmie wątpliwości co do jego pełnoletności.

 • § 16

  Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.

 • § 17

  Każdy Gracz przed rozpoczęciem gry musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w miejscu gry (Arena) oraz sposobu korzystania z jego wyposażenia. Szkolenie jest bezpłatne.

 • § 18

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w grze wydaje Obsługa. Gracze zobowiązani są zdać sprzęt Obsłudze możliwie najszybciej po zakończeniu gry, w stanie nie gorszym niż podczas jego wydawania. 

 • § 19

  Na Arenie obowiązuje obuwie sportowe (płaska podeszwa).

 • § 20

  Na Arenie zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób. W szczególności zabrania się:

  • biegania oraz czołgania;
  •          
  • agresywnego zachowania w stosunku do innych osób;
  •          
  • fizycznego kontaktu między Graczami;
  •          
  • chwytania broni innego Gracza;
  •          
  • używania broni i wyposażenia Areny w sposób inny niż przedstawiony przez Obsługę w czasie szkolenia;
  •          
  • wspinania lub wieszania się na ściankach lub elementach wyposażenia Areny;
  •          
  • palenia papierosów, spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających;
  •          
  • wnoszenia przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu innych Graczy,
  •            
  • celować, strzelać do osób nie biorących udziału w grze.
 • § 21

  Gracz jest zobowiązany do stosowania się do znaków znajdujących się na Arenie, sygnałów dźwiękowych, a przede wszystkim poleceń wydawanych przez Obsługę.

 • § 22

  Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, jak również odniesione urazy Gracz jest zobowiązany zgłaszać Obsłudze.

 • § 23

  Na Arenie mogą znajdować się wyłącznie Gracze, Obsługa oraz Opiekun o którym mowa w § 14.

 • § 24

  Osoby, które dopuszczą się dewastacji sprzętu lub innych elementów będących wyposażeniem Areny są zobowiązane do naprawienia wyrządzonych szkód.

Rezerwacje

 • § 25

  Pierwszeństwo udziału w grze mają osoby, które dokonały uprzedniej rezerwacji.

 • § 26

  Rezerwacji można dokonywać na recepcji, telefonicznie lub mailowo.

 • § 27

  Osoby, które dokonały rezerwacji powinny stawić się w lokalu co najmniej 10 minut przed planowaną grą.

 • § 28

  Dokonując rezerwacji należy określić dokładną ilość osób biorących udział w grze. Każdą zmianę liczby uczestników gry należy zgłosić telefonicznie najpóźniej na dzień przed zarezerwowanym terminem.

 • § 29

  Laser Factory nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w rezerwacjach.

 • § 30

  Laser Factory umożliwia dokonanie rezerwacji Areny w trybie wyłączności, jeżeli zostanie osiągnięta minimalna ilość osób wymagana do wyłączności (informacje o ilości osób można uzyskać dzwoniąc do lokalu)

 • § 31

  Dokonując rezerwacji w lokalu lub telefonicznie należy poinformować obsługę lokalu o ewentualnej wyłączności rezerwacji.

 • § 32

  Aby dokonać rezerwacji w trybie wyłączności należy uiścić opłatę z góry w momencie składania rezerwacji.

 • § 33

  Wstęp do lokalu oznacza zgodę na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie wizerunku przez LaserCity do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.

 • § 34

  Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu.